Toimintakertomus vuodelta 2017

VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 2017

 

Vesilinniemen Vsy:n toiminta-alue

Sisältö:
Yleistä
Hallinto
Toiminnantarkastus
Talous
Toiminta
Hanke
Arvio tulevista painopisteistä
Tuloslaskelma ja tase

Yleistä

Yhdistyksen toisen toimintavuoden painopisteinä olivat Vesilinniemeä ympäröivien merenlahtien kuormitus- ja kunnostustarveselvityksen toteutus, uusien jäsenten hankkiminen sekä nettisivujen veves.fi avaaminen.

Yhdistyksemme sai vuodelle 2017 hankerahaa Saaristomeren Suojelurahastolta 6.500€.  Hankkeen perusselvitykset, neuvottelut, maastokatselmukset, vesinäytteiden ottaminen, asukaskysely sekä yhteistyö eri tahojen kanssa ajoittuivat koko toimintavuodelle.  Loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen valmistui alkuvuodesta 2018.

Vaikka tietoisuutta yhdistyksen olemassaolosta ja toiminnan tarkoituksesta on eri keinoin saatu levitettyä, on aktiivisten toimijoiden joukko edelleen pieni.  On kuitenkin havaittavissa jo nyt, että vesiensuojelutyön merkitys rehevöitymisen vaikutusten minimoimiseksi, merialueen tilan kohentamiseksi sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvojen parantamiseksi on saamassa hyväksyvän vastaanoton.  Onkin syytä uskoa, että pitkäjänteisellä työllä on saavutettavissa myönteisiä tuloksia.  Selvitys antoi kaivattua tietoa vesialueemme tilasta sekä ehdotuksia toimenpiteiksi.  Aktiiveja tarvitaan vaan lisää.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi jonkin verran.  Varsinaisia jäseniä oli vuoden lopussa 38 (22) ja kannatusjäseniä 24 (11).    Keskeinen tavoite on saada kaikki asukkaat jäseniksi ja mukaan toimintaan.  Rantakiinteistöjä on n. 150.  Yhdistyksen työ koituu kaikkien hyväksi.

Hallinto

Vuosikokous pidettiin Kustavin kunnantalolla 27.5.2017.  Läsnä oli 13 jäsentä.  Sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä.

Puheenjohtajakasi valittiin Jukka Ekuri. Jäseniksi valittiin kaksivuotiskaudeksi Asko Nurmi, Kirsi Hemmilä, Pia Ranta ja Juha Vasanen.  Juhani Moision tilalle yhden vuoden toimikaudeksi valittiin Jarkko Turvanen.  Hallituksessa jatkavat Erja Nio ja Jyrki Pitkänen.

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Asko Nurmen, rahastonhoitajaksi Juha Vasasen ja sihteeriksi Erja Nion

Hallitus piti yhteensä 6 kokousta. 

Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markus Hemmilä ja varatoiminnantarkastajaksi Emilia Pennanen.

Talous

Yhdistys toimii pääsääntöisesti jäsenmaksuvaroin. Toimintavuoden aikana toteutettuun Vesilinniemen merenlahtien kuormitus- ja kunnostustarveselvitykseen saatiin rahoitusta Saaristomeren suojelurahastolta 6.500 €.  Vesiensuojelutyön käynnistämiseen Kustavissa ja nettisivujen perustamiseen saatiin Kustavin kunnalta 1.000€:n avustus.    Talous on ollut koko toimintavuoden vakaa. Taseen loppusumma per 31.12.2017 on 6.745,28€. 

Varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksu on ollut 20 € ja kannatus/perhejäsenmaksu 10 €.  Tarkemmat tiedot taloudesta löytyvät toimintakertomuksen liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta.

Toiminta

Yhdistyksen toiminta painottui vuonna 2017 kahteen merkittävään asiakokonaisuuteen - hankkeen eteenpäin viemiseen ja toisaalta uusien jäsenten hankkimiseen.  Hankepäätöksen jälkeen onkin asian tiimoilta pidetty mm. Valoniassa seitsemän ja Saaristomeren suojelurahastossa kaksi palaveria.  Jäseniä on pyritty palvelemaan uuden nettisivuston veves.fi kautta ja tapaamaan laiturikierroksilla, joita tehtiin neljänä lauantaina loppukesästä.  Muutaman aktiivin toimesta on myös otettu pohjanäytteitä.  

Tiedottaminen jäsenille

Yhdistys lähetti sähköpostiosoitteisiin kolme tiedotetta kertoen toiminnasta, meneillään olevasta hankkeesta sekä kehottaen jäsenmaksun suorittamiseen.  Mökkiteiden varteen asennettiin kesän ajaksi kyltti veves.fi.  Niin ikään laiturikierroksella jaettiin infokirje. Kustavin kunnan julkaisemassa matkailuesitteessä on Vesilinniemen Vsy:n yhteystiedot. 

Nettisivujen avaaminen

Yhdeksi toiminnan painopisteistä oli määritelty omien nettisivujen aikaansaaminen.  Sivujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä palvelintilan hankinnasta vastasi Kummeli Group Oy.  Veves.fi -sivusto avattiin heinäkuun alussa.  Sivut ovat olleet keskeinen osa yhdistyksen tiedotustoimintaa.  Sivuilta löytyykin jo nyt tietoa paitsi yhdistyksen toiminnasta myös vesiensuojelusta yleensä. 

Yhteydenpito

Palvelusopimuksen puitteissa on yhteydenpito ollut tiivistä Valonian kanssa.  Projektinvetäjä Jarkko Lekan kanssa on oltu yhteydessä lähes viikoittain ja palavereja pidetty tarpeen tullen. Saaristomeren Suojelurahastossa on pidetty kaksi palaveria ja toimitettu tiedotteita hankkeen etenemisestä.  Kustavin kunnan rakennustarkastaja Laura Lähteen kanssa on oltu yhteyksissä lähinnä vesiensuojelutyön käynnistymisen liittyen. Tähän tarkoitukseen yhdistyksemme sai myös kunnalta avustuksen.  Toinen tärkeä apu kunnalta saatiin kiinteistörekisteritietojen hankkimisessa, kun ranta-asukkaille postitettiin kotiosoitteisiin kysely kiinteistöjen vedenkäytöstä, jätevesien käsittelystä ja kompostoinnista. Tässä yhteydessä on erikseen syytä mainita yhdistyksemme sihteerin Erja Nion panos tämän n. 150 kiinteistön omistajien osoitetietojen hankkimisessa.  Kuriositeettina voi mainita, että kirjeitä lähti Suomen lisäksi viiteen eri maahan.  Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen kanssa on oltu yhteydessä vesinäytteitten ottamiseen ja raportointiin liittyen. 

 

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.