Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015-2016

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry rekisterinumero 216.773 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ensimmäiseltä toimintajaksolta 21.11.2015 – 31.12.2016

Sisällysluettelo

Yleistä

Hallinto

Toiminnantarkastus

Talous

Toiminta

   Yhteydenpito

   Tilaisuudet ja tapahtumat

   Tiedotus

   Jäsenhankinta

   Toimenpiteet ja hankkeet

   Arvio tulevista painopisteistä

Liitteet: Tuloslaskelma ja tase

Yleistä

Yhdistyksen perustamiskokous oli Kustavin kunnantalolla 21.11.2015. Joukko Vesilinniemeä ympäröivän vesialueen ranta-asukkaita oli ryhtymässä yhteisiin toimenpiteisiin lisääntyneen vesikasvillisuuden ja kaislojen kitkemiseksi sekä vesistön valuma-alueiden, virtaaman, veden laadun ja kalaston kokonaisvaltaiseksi kartoittamiseksi.

Kokouksesta oli tiedotettu Pleikilänviikin ja Vasikkaluodon ranta-asukkaille joko sähköpostitse tai pos-tiosoitteita kyselemällä. Osallistujia oli viitisentoista.

 

Yhdistys perustettiin. Perustamiskirja allekirjoitettiin ja säännöt hyväksyttiin lähetettäväksi PHR:n vahvis-tettavaksi. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi lopullisesti säännöt 7.3.2016. Yhdistyksen toimialue käsittää Vesilinniemeä ympäröivät vesialueet lähiympäristöineen ja tarkoitukseksi kirjattiin sanatarkasti: ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa. Tavoitteena on pitää vesialue ja rannat mahdollisimman hyvinä virkistyspaikkoina ja samalla huolehtia alueen luonnon suojelusta.”

Perustamiskokouksessa sovittiin, että yhdistyksen kevätkokoukselle tuodaan päätettäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tehdään ehdotus jäsenmaksuista. Lisäksi tulee valita toiminnantarkastaja ja varahenkilö. Vuosikokous pidettiin tasan puolivuotta perustamiskokouksen jälkeen Kustavin kunnantalolla 21.5.2016.

Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa 22 varsinaista ja 11 kannatusjäsentä. Merkittävän asiana on ensim-mäisen toimintakauden saavutuksista kirjattava Saaristomeren suojelurahaston loppuvuodesta myöntämä hankeraha 6.500 euroa käytettäväksi vuoden 2017 aikana Vesilinniemeä ympäröivien merenlahtien kuormitus- ja kunnostustarveselvityksiin.

Hallinto

Sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä.

Perustamiskokouksen valitsema hallitus ajalle 21.11.2015 – 21.5.2016:

Puheenjohtaja Jukka Ekuri

Jäsenet Teuvo Arvola, Erja Nuo, Asko Nurmi, Jyrki Pitkänen, Pia Ranta, Jarkko Turvanen, Juha Vasanen

Vuosikokouksen 21.5.2016 valitsema hallitus:

Puheenjohtaja Jukka Ekuri

Jäsenet Juhani Moisio, Erja Nio, Asko Nurmi, Jyrki Pitkänen, Pia Ranta, Juha Vasanen

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Asko Nurmen, rahastonhoitajaksi Juha Vasasen ja sihteeriksi Erja Nion

Hallitukset pitivät yhteensä 8 kokousta ja yhden sähköpostikokouksen. Lisäksi jäsenryhmä ja talousryhmä kokoontuivat kerran.

Toiminnantarkastus Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajaksi Markus Hemmilän ja varalle Kirsi Hemmilän.

Talous

Yhdistys on toiminut omavaraisesti jäsenmaksuvaroin ja talous oli kertomusjaksolla vakaa. Taseen loppusumma per 31.12.2016 on 445,31 €. Varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksu 20 € ja kannatusjäsenmaksu 10 €. Tarkemmat tiedot taloudesta löytyvät toimintakertomuksen liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Kilpailutuksen jälkeen valittiin yhdistyksen rahaliikenteen hoitajaksi Lounaisrannikon Osuuspankki.

Toiminta

   Yhteistyötahot   

Jo vuonna 2011 oli muutama Vesilinniemen ranta-asukas lähestynyt Kustavin kuntaa kirjeitse kertoen rehevöitymiseen liittyvistä ongelmista toivoen, että kunta ottaisi talousarvioon määrärahan asiantuntijan palkkaamiseksi. Kirjelmä ei johtanut toivottuun tulokseen. Nyt yhdistyksen perustamisen myötä on Kunnan talousarvioon kirjattu erilaisiin yhdyskunta-tarpeisiin määräraha, josta mm. Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen vuonna 2016 järjestämien tilai-suuksien luentopalkkiot asiantuntijoille on voitu maksaa.

Yhdistyksen perustamisvaiheessa on perehdytty erityisesti Haavaisten vesien-suojeluyhdistyksen sekä Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistyksen sekä muutamien muidenkin alan toimijoiden toimintaan ja kokemuksiin.

Tietoa toiminnan oikeanlaiseksi suuntaamiseksi on hankittu myös ELY-keskukselta sekä projektitoimintaa ajatellen Turun AMK:lta.

Korvaamattomana apuna kuormitus- ja kunnostustarveselvityshankkeessa on ollut V-S liitto ja sen vesiasiantuntijayksikkö Valonia.

Loppuvuodesta avautui merkittävä yhteystaho Saaristomeren suojelurahastosta, jonka osalta toiminnan painopiste ajoittuu vuoteen 2017.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Yhdistys järjesti jäsenilleen ja muillekin avoimia tilaisuuksia kaksi. 21.5.2016 vuosikokouksen yhteydessä Kustavin kunnantalolla Turun AMK:n yliopettaja FT Arto Huhta piti esityksen aiheesta Mitä jokainen voi tehdä lähivesistöjen hyvän vedenlaadun eteen? Esitys sisälsi tietoa käytännön toimista vesikasvillisuuden hävittämiseksi ja virtaamien parantamiseksi sekä valumien ehkäisemiseksi.

Syyskuun 10.päivänä järjestettiin yhdistyksen toimesta Kustavin kunnantalolla vesi-iltapäivä, jossa Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka kertoi vesistökunnostuksen mahdollisuuksista sekä kuivakäymälöiden, kompostoinnin ja pesuvesien puhdistamisesta. Haavaisten vesiensuojeluyhdistyksen Heikki Mäntsälä puolestaan kertoi vesiensuojeluyhdistyksen perustamiseen ja käytännön toimintaan liittyvistä kokemuksista. Tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä kuulijaa.

Tiedotus

Yhdistys on jakanut ranta-asukkaiden postilaatikkoihin vuoden kaksi tiedotetta. Lisäksi tiedossa oleviin sähköposteihin lähetettiin tiedote ja kutsuja. Yhdistyksen toiminnan suuntaamiseksi jaettiin myös kysely, jolla pyrittiin mm. selvittämään, millainen lähivesistön tila asukkaan mielestä on ja mitä toimenpiteitä jokainen on itse valmis tekemään yhteiseksi hyväksi. Samalla tiedusteltiin halukkuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi. Vastaukset oli mahdollista jättää joko yhdistyksen postilaatikkoon Vesilintien alkupäässä tai sähköpostiosoitteessa vesilinniemen.vesiensuojelu@gmail.com. Vastauksia saatiin n. 25 kpl

Elokuun 27. päivänä muutama yhdistyksen aktiivi kiersi veneellä alueen laitureita tapaamassa asukkaita ja kertomassa yhdistyksen toiminnasta jakaen samalla tiedotetta. Vastaanotto oli poikkeuksetta myönteinen.

Kustavin matkailu- ja palveluoppaassa on Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen yhteystiedot.

Loppuvuonna käynnistyi projekti yhdistyksen omien nettisivujen tekemiseksi.

Jäsenhankinta

Yhdistyksen keskeisin tehtävä on ollut jäsenhankinta. Siinä on päästy alkuun, mutta toiminnan luonteen vuoksi kaikki toimialueen kanta- ja ranta-asukkaat tarvitaan mukaan. Arvion mukaan alueen kiinteistöjä on n. 150 kpl. Yhteinen toiminta koituu jokaisen hyväksi ja sen vuoksi olisi oikein, että kaikki olisivat mukana. Kysymys ei siis ole vain pienen joukon hyväksi tehtävästä työstä vaan laajemmin jokaisen ranta-asukkaan ja koko Itämeren alueen hyväksi tehtävästä vesiensuojelutyöstä. Jäsenmaksu on ei liene esteenä osallistumiselle ja toivottavasti saamme muutoinkin aktiivisia jäseniä toimintaan mukaan. Niitä kaivataan eri tehtäviin.

Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa 22 jäsentä ja 11 kannatusjäsentä.

Toiminta ja hankkeet

Jonkin verran omatoimista kaislojen ja vesikasvien poistoa on tehty rantakiin-teistöjen edustoilla eri puolilla toimialuetta. Myös kulkuväylästöjä on merkitty ja huollettu.

Muutamaan otteeseen on myös otettu aktiivien toimesta vesi- ja pohjanäytteitä toimialueella. Tulokset eivät ole olleet rohkaisevia.

Alkuvuoden aikana yritettiin yhdessä Turun AMK:n kanssa saada ELY-keskusta rahoittamaan alueemme hoitosuunnitelman laatimista. Neuvottelut eivät tällä kertaa johtaneet tulokseen, mutta myönteinen suhtautuminen ja sen jälkeen saadut kommentit antavat mahdollisuuden tulevaisuudessa palata asiaan. Tässä tarkoituksessa myös käännyimme Valonian puoleen ja yhteistyössä onnistuimme laatimaan yksityiskohtaisen hankesuunnitelman, jolle olemme siis saaneet rahoitusta Saaristomeren suojelurahastolta.

Arvio tulevista painopisteistä toiminnassa

Yhdistyksen toiminnan kannalta kaikkein keskeisintä on tässä alkuvaiheessa uuden jäsenistön hankkiminen. Tiedotusta tulee tämän vuoksi tehostaa hankkimalla yhteystietoja. Rantakiinteistöjen asukkaat on tavoitettava jalkautumalla mökeille tai veneellä laitureille. Yhdistys ja sen hallitus tarvitsevat monenlaista osaamista toiminnan terävöittämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämän vuoksi on välttämätöntä jakaa tietoa yhdistyksen tavoitteista ja toimintamahdollisuuksista sen piirissä.

Toinen ponnistuksia vaativa hanke on Saaristomeren suojelurahaston hankerahalla toteutettava selvitys- ja kuormitushanke. Hanke toteutetaan solmitun palvelusopimuksen mukaan Valonian kanssa. Vesinäytteet ottaa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. Hankkeesta on lyhyt kuvaus Saaristomeren suojelurahaston sivustolla ja tarkemmin asiaa selostetaan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017.

Yhdistyksen omien nettisivujen veves.fi avaaminen ja ylläpitäminen ajankohtaisen ja monipuolisen tiedon lähteenä tuo omat haasteensa ja vaatii voimavaroja vain muutaman aktiivin tällä hetkellä pyörittämässä yhdistyksessä. Tähänkin tarvitaan innostuneita ja asiansa osaavia henkilöitä mukaan.

Edellä mainitut painopisteet on otettu huomioon vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa.

Turussa 3.5.2017 Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry - Hallitus

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry

TULOSLASKELMA 21.11.2015-31.12.2016

TUOTOT

Varsinaisen toiminnan tuotot

KULUT

Pankkikulut                                                            19,69

Muut kulut                                                              85,00

VARAINHANKINTA

   Jäsenmaksut

    Varsinaiset jäsenet                                          440,00

    Kannatusjäsenet                                              110,00

RAHOITUSTUOTOT

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                               445,31

TASE

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

   Rahat ja pankkisaamiset

      Pankkitili                                                         445,31

VASTAAVAA YHTEENSÄ                                   445,31

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

   Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

   Tilikauden yli-/alijäämä                                      445,31

VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ 445,31

Turussa 3.huhtikuuta 2017

Juha Vasanen rahastonhoitaja

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 3.5.2017

Tilikausi 21.11.2015 – 31.12.2016

________________________________________________________ _________________________________________________________

Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kustavissa

Toiminnantarkastaja

Ajankohtaista

23.09.2021 - 17:21

Kuluneen syksyn uposkasviniitot saatiin toteutettua syyskuun puolivälissä Katitrauman ja Pleikilänviikin veneväylillä. Niittotyön toteutti Koneurakointi Laitonen. 

 

07.09.2021 - 20:39

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

06.08.2021 - 14:43

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta suoritetaan uposkasvien leikkuutyötä Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä elo-syyskuussa.